Privacybeleid van cosucra.com

Het vertrouwen dat u ons schenkt, is van het grootste belang voor de naamloze vennootschap “COSUCRA – GROUPE WARCOING” (in het kort “COSUCRA”), met zetel te 7740 Warcoing (Pecq), Rue de la Sucrerie 1, BTW BE-0883.812.926, RPR Henegouwen, afdeling Doornik (hierna genoemd “COSUCRA” “wij” of “onze vennootschap”). Uw privacy is dan ook erg belangrijk voor ons.

Dit privacybeleid (hierna genoemd het “beleid”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.COSUCRA.com/ (hierna genoemd de “website”), op (ii) onze pagina’s op sociale netwerken, (iii) ons tabblad « JOBS », alsmede, in het algemeen, (iv) alle (commerciële) relaties die bestaan tussen COSUCRA en haar klanten, prospecten, handelspartners, derden, en meer in het algemeen alle personen met wie wij via onze website of onze sociale netwerken betrekkingen onderhouden.

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door COSUCRA worden verwerkt, in de hierboven beschreven relaties, handelend als data controller of -verwerker, en heeft betrekking op alle gegevensverwerkingen waarvoor COSUCRA verantwoordelijk is vanuit het perspectief van de betrokkenen personen in de hierboven beschreven relaties.

Dit beleid bevat onder meer informatie over persoonsgegevens die COSUCRA verzamelt, alsook over de wijze waarop COSUCRA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

COSUCRA probeert steeds te handelen in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming – “GDPR“) en (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Een bezoek aan onze website en onze sociale netwerkpagina’s, uw persoonlijke gegevens aan een van de medewerkers van COSUCRA te verstrekken, een account « My Profile » op de website aan te maken, online solliciteren op ons tabblad « JOBS » of per e-mail « JOBS » onze diensten aan te vragen en in het algemeen met COSUCRA te communiceren, impliceren uw uitdrukkelijke goedkeuring met dit beleid en dus met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. COSUCRA zal echter nooit uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw toestemming wanneer de toestemming vereist is..

Wij vragen u dit beleid te lezen samen met en van COSUCRA.

Soorten persoonsgegevens

COSUCRA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken :

COSUCRA verzamelt bovendien automatisch anonieme informatie met betrekking tot het gebruik dat u maakt van de website, aan de hand van cookies. COSUCRA bijvoorbeeld automatisch welke delen van de website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, via welke website u toegang hebt verkregen tot de website, enz. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens maar zij laten aan COSUCRA wel toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website. Daarom impliceert het surfen op de website van COSUCRA uw toestemming inzake het gebruik van bepaalde cookies. Gelieve ons cookiebeleid.

Wijze van verzameling van persoonsgegevens

Ces données à caractère personnel sont collectées en cas de ou dans le cadre de :

De door COSUCRA verzamelde persoonsgegevens worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is een voorwaarde voor het gebruik van bepaalde diensten (bijvoorbeeld uw registratie voor de account « My Profile » op het tabblad « JOBS »). Wij verbinden ons ertoe alleen de persoonsgegevens te verzamelen die wij nodig hebben voor het doel van de verwerking en deze gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze worden gebruikt.  

Gebruik van persoonsgegevens

COSUCRA kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die u vindt in bijlage 1 van dit beleid.

In het algemeen gebruiken we uw persoonsgegevens slechts als u daarmee hebt ingestemd of als dit gebruik berust op een van de wettelijke rechtsgronden :

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

COSUCRA zal uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij dit noodzakelijk voor het leveren van de gevraagde dienst, waaronder, maar niet beperkt tot :

In dit kader kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt aan webmasters, betalingspartners, softwareproviders, cloudpartners, onze verzekeringsmaatschappij en verschillende dienstverleners die COSUCRA kan gebruiken om haar diensten te verlenen.

Indien het noodzakelijk is dat COSUCRA in dit verband uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal de betrokken derde uw persoonsgegevens moeten gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Onverminderd het voorgaande, is het echter mogelijk dat COSUCRA uw persoonsgegevens openbaar maakt :

Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

In principe geven we uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Maar wanneer in het kader van bepaalde verrichtingen  COSUCRA uw persoonsgegevens moet verwerken buiten de EER met een ontvanger die zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft in een land dat niet valt onder een gelijkaardig besluit, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal deze verwerking beheerst worden door de bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, die de (i) contractuele standaardclausules zoals bepaald in de “Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Beslissing 2010/87/CE)”, of (ii) enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of door (ii) de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart COSUCRA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelstellingen zoals beschreven in het beleid onder het punt “gebruik van persoonsgegevens“.

COSUCRA bewaart alle gegevens die ze verzameld heeft in haar papieren dossiers die intern in de onderneming bewaard worden, op haar interne computerservers en software en op een cloudserver gelokaliseerd in Europa.

Annexe 2 : bewaartermijnen per categorie verwerkingen.

Uw privacyrechten

U beschikt over de volgende rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens :

Als u uw rechten in verband met de privacybescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met gdpr@COSUCRA.com of per post (COSUCRA, 7740 Warcoing (Pecq), Rue de la Sucrerie 1).

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “GBA“) via de volgende link “https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/“.

Beveiliging persoonsgegevens

COSUCRA verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en/of organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het interne veiligheidsbeleid van COSUCRA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100 % veilig, zodoende kan COSUCRA in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. COSUCRA is in dit verband onderworpen aan een middelenverbintenis.

Ten slotte zal de veiligheid van uw account ook afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het platform. COSUCRA zal nooit uw wachtwoord vragen, daarom mag u het nooit zelf meedelen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. COSUCRA raadt u dan ook ten stelligste aan om, wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account, uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Update van het beleid

COSUCRA is gerechtigd om dit beleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de desbetreffende pagina waarop het beleid wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De laatste versie zal altijd beschikbaar zijn via deze link

Andere websites

De website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites en sociale netwerken (zoals Facebook, LinkedIn en YouTube). Wanneer u een van deze links aanklikt, kunt u worden doorgestuurd naar een andere website of een internetbron die informatie over u kan inwinnen via cookies of andere technologieën. COSUCRA heeft geen verantwoordelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van die andere websites en internetbronnen te raadplegen om te kunnen oordelen of ze in overeenstemming met de wetgeving betreffende de privacybescherming handelen.

Contacteer COSUCRA

Indien u vragen hebt over het beleid of over de wijze waarop COSUCRA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve contact met ons op te nemen:

of

Per post : COSUCRA, Rue de la Sucrerie 1 à 7740 Warcoing

Als u niet tevreden bent over de manier waarop COSUCRA deze vragen of opmerkingen die u haar hebt bezorgd, heeft behandeld, of als u klachten hebt over de manier waarop COSUCRA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit GBA:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles, Belgique

Mail : contact@apd-gba.be

 

Wat verwachten wij van u ?

Wij verwachten van uw kant dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt, relevant en actueel is. U dient ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke belangrijke wijziging in uw situatie. Als u ons informatie over een derde moet verstrekken, vragen wij u om ons te verzekeren dat deze laatste daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

 

Bijlage 1 – Gebruiksdoeleinden van de persoonsgegevens

COSUCRA kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden :

 1. Bezoek van onze website, optimalisering van de kwaliteit, beheer en inhoud van de website :

Om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren, maken wij gebruik van cookies aan de hand waarvan wij sommige van uw persoonsgegevens kunnen opslaan. Wij maken echter maar een beperkt gebruik van lange termijn cookies.

U kunt   klikken om meer te weten te komen over de manier waarop wij cookies gebruiken.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang of op uw toestemming.

 

 1. Ontvangst en behandeling van vragen gesteld via het contactformulier of op via enig ander communicatiemiddel :

Er is een online contactformulier beschikbaar op onze website. U kunt ons ook telefonisch of via e-mail contacteren. Om tegemoet te komen aan uw aanvragen (vragen om informatie, om offertes, sollicitatie, enz.) moeten we bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang of op de precontractuele uitvoering.

 

 1. Uw account « My Profile » aanmaken op onze tabblad « JOBS » :

U hebt de mogelijkheid om uw informatie te bekijken en uw functie-eisen online aan te geven via uw speciaal gereserveerde account “Mijn Profiel” op ons tabblad JOBS. Daartoe moet u een online-account aanmaken, inclusief persoonsgegevens waarmee wij uw account aan u kunnen koppelen. Deze gegevens helpen ons om interessante vacatures voor u te identificeren.

 

Deze verwerking is gebaseerd op contractuele of precontractuele uitvoering.

 

 1. Inschrijving op de nieuwsbrief :

Op onze website wordt u gevraagd ons uw e-mailadres mee te delen wanneer u zich wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief. Wij registreren uw keuze om u op de hoogte te houden van onze nieuwsberichten, enkel op basis van uw aanvraag. In dit kader moeten we dus bepaalde persoonsgegevens over u verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

 

 1. Opstellen van een offerte of aanbieding :

Om op uw verzoek een offerte of aanbieding op te stellen en aan u te communiceren, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. In deze context zullen wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken.

 

Deze verwerking is gebaseerd op precontractuele uitvoering.

 

 1. Het opmaken van een overeenkomst:

Als partner is het mogelijk dat u een overeenkomst zult moeten sluiten of contractuele documenten ondertekenen met COSUCRA, zodat we de samenwerking in het kader waarvan u een beroep hebt gedaan op onze diensten, kunnen opstarten. In dit kader moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract of op een wettelijke verplichting.

 

 1. Uitvoering van diensten, behandeling van uw verrichtingen en uitvoering van uw instructies in het kader van de diensten die wij voorstellen:

We gebruiken uw gegevens om u de diensten waarvoor u een beroep hebt gedaan op COSUCRA te kunnen leveren. Dit gebruik impliceert dat COSUCRA in het bezit is van uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het verstrekken van de dienst(en) waarop u hebt ingetekend (verkoop, levering, enz.).

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract met u en/of elke verbintenis die door u of door COSUCRA is aangegaan.

 

 1. Uitwisseling van gegevens met COSUCRA in formele/informele communicatie op beurzen en andere professionele evenementen :

COSUCRA neemt deel aan beurzen en salons. Tijdens deze evenementen kunt u uw persoonsgegevens uitwisselen met onze vertegenwoordigers, onder meer door het uitwisselen van uw visitekaartjes. COSUCRA zal daarom uw persoonlijke gegevens verzamelen waar dat nodig is.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

 

 1. Het opmaken van een mailinglist:

In het kader van de verschillende diensten die we aanbieden, leggen we een database met contactgegevens aan om een betere opvolging van onze klanten te verzekeren. In deze context kunnen bepaalde van uw persoonsgegevens verzameld worden in een database. Uw persoonsgegevens zullen zonder uw uitdrukkelijk akkoord nooit gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is de uitvoering van een contract of uw toestemming.

 

 1. Naleving van de wetgeving en de regelgeving:

We verzekeren u dat we elke geldende wetgeving of regelgeving zullen naleven. In dit kader en indien dit vereist is, moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op het naleven van een wettelijke verplichting.

 

 1. Vrijwaring van onze rechten:

We kunnen uw gegevens eventueel gebruiken ter vrijwaring van onze rechten, meer bepaald in het kader van de verdediging of de bescherming van onze wettelijke rechten en belangen, rechtszaken, beheer van klachten of geschillen, bij herstructurering van vennootschappen of andere fusie- of acquisitieverrichtingen. Wij zullen ze gebruiken op basis van een wettelijke verplichting.

 

Bijlage 2: bewaartermijn naar categorie van doelstelling, onder voorbehoud van het recht op vergetelheid (behoudens wettelijke verplichting tot bewaren)

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Grondslag

Maximale bewaartermijn (tenzij anders vermeld)

Bezoek van onze website, optimalisering van de kwaliteit, beheer en inhoud van de website

Rechtmatig belang

Toestemming

13 maanden na het laatste bezoek van de gebruiker aan de website.

Ontvangst en behandeling van vragen gesteld via het contactformulier of op via enig ander communicatiemiddel

Rechtmatig belang

Precontractuele uitvoering

 

– 3 jaar na het laatste contact indien klant ;

– 1 jaar na het laatste contact indien prospect.

Uw account « My Profile » aanmaken op onze tabblad « JOBS »

(Pre)contractuele uitvoering

2 jaar na de inschrijving van de kandidaat.

Inschrijving op onze nieuwsbrief

Toestemming

3 jaar na het laatste contact klant/prospect.

Opstellen van een offerte of aanbieding

Precontractuele uitvoering

– Niet gesloten bestek/offerte: 3 jaar na het laatste contact klant/prospect.

– Ondertekend bestek/offerte: 5 jaar vanaf het einde van het contract.

Het opmaken van een overeenkomst

Uitvoering van een contract

Wettelijke verplichting

5 jaar vanaf het einde van het contract..

Uitvoering van diensten, behandeling van uw verrichtingen en uitvoering van uw instructies in het kader van de diensten die wij voorstellen

Uitvoering van een contract

Toestemming

3 jaar na het laatste contact met de betrokkene.

Voor fiscale documenten: 7 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode.

Uitwisseling van gegevens met COSUCRA in formele/informele communicatie op beurzen en andere professionele evenementen

Rechtmatig belang

 

 

–          3 jaar na het laatste contact met de betrokkene;

–          Indien geen commercieel belang, niet bewaren. 

Het opmaken van een mailinglist

Uitvoering van een contract

Toestemming

 

– Er is geen toestemming: geen gebruik van contactgegevens voor marketingdoeleinden (maar mogelijk voor gebruik in verband met contractuele prestaties) ;

– Er is toestemming: 3 jaar na het laatste contact klant/prospect/partner.

Naleving van de wetgeving en de regelgeving

Wettelijke verplichting

-Sociale documenten: 5 jaar vanaf de dag volgend op het eind van de uitvoering van de overeenkomst;

– Medische gegevens (getuigschrift): maximaal 15 jaar

– Gegevens met betrekking tot arbeidsongevallen: maximaal 10 jaar

– Fiscale documenten: 7 jaar te tellen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de belastbare periode

Vrijwaring van onze rechten

Wettelijke verplichting

Zolang de vordering/rechtsvervolging/het geschil loopt en tot 10 jaar erna. 

 

 

 

 

 

 

choose your language