COSUCRA.COM

Gebruiksvoorwaarden 

Artikel 1: VOORWERP

Deze “algemene gebruiksvoorwaarden” betreffen de juridische omkadering van de beschikbaarstellingsmodaliteiten van de diensten van de website van COSUCRA, https://www.COSUCRA.com/, hierna genoemd “de website”, en het gebruik ervan door “de gebruiker”.

De gebruiksvoorwaarden moeten door elke gebruiker die de website wil bezoeken, worden aanvaard. Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd de “gebruiksvoorwaarden”) zonder enig voorbehoud en verbindt u zich tot de naleving ervan.

Artikel 2: WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website wordt geëxploiteerd door COSUCRA – GROUPE WARCOING NV (afgekort “COSUCRA”) (hierna genoemd “COSUCRA” of “de vennootschap”) met zetel te 7740 Warcoing, Rue de la Sucrerie 1 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0883.812.926 (RPR Henegouwen, afdeling Doornik).

Artikel 3: DEFINITIES

Deze clausule is bedoeld om de verschillende belangrijke begrippen uit deze gebruiksvoorwaarden te definiëren:

Artikel 4 : Toegang

De website biedt de gebruiker gratis toegang tot volgende diensten  :

De website is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker die over een internettoegang beschikt. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding enz.) zijn voor zijn rekening.

COSUCRA stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website te verzekeren. Deze toegang kan echter soms onderbroken worden, meer bepaald in het geval van onderhoud en het uitvoeren van een update, bij defecten of om andere technische redenen.

De vennootschap wijst dus alle verantwoordelijkheid af in het geval van defecten, onderbrekingen of fouten op de website en ook voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden. In dit verband kan de gebruiker nooit een vordering instellen tegen COSUCRA in geval van mislukking of moeilijkheden bij de registratie van een account of anderszins, als gevolg van een storing van de website.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

De website, inclusief de teksten, de foto’s, de structuur, de lay-out, de grafische elementen, de presentatie, de logo’s, de software en alle eventuele andere elementen van de website worden beschermd door rechten van intellectuele eigendom van COSUCRA, haar eventuele leveranciers of partners. Deze rechten van intellectuele eigendom betreffen onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is, het auteursrecht, de naburige rechten, rechten inzake databases en merkenrechten.

Andere op de website vermelde namen van producten of ondernemingen kunnen de merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van COSUCRA de informatie, software, producten of diensten die op deze websites zijn opgenomen, niet wijzigen, kopiëren, verdelen, bekendmaken, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, toekennen met een licentie, overdragen of verkopen. Het is hem ook verboden om afgeleide werken op basis van de bovengenoemde elementen tot stand te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en OVERMACHT

De bronnen van de informatie, producten en diensten die op de website worden aangeboden, worden betrouwbaar geacht. COSUCRA biedt echter geen enkele waarborg, noch over de juistheid, noch over de actualisering van de op de website aangeboden informatie. De inlichtingen op de website worden louter ter informatie aangeboden. De gebruiker is daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze website.

De gebruiker zorgt ervoor dat hij zijn wachtwoord geheim houdt. Elke bekendmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden.

De gebruiker draagt de risico’s verbonden aan het gebruik van zijn login en wachtwoord. De website wijst elke aansprakelijkheid desbetreffend af.

Elk gebruik van de dienst door de gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade tot gevolg heeft, maakt het voorwerp uit van een schadevergoeding ten voordele van COSUCRA.

Een optimale garantie van de veiligheid en de confidentialiteit van de doorgegeven gegevens kan niet worden gewaarborgd. COSUCRA verbindt zich er wel toe om alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van de gegevens zo goed mogelijk te verzekeren.

COSUCRA kan niet aansprakelijk worden gehouden bij overmacht of bij een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van derden. Derhalve kan COSUCRA ook niet aansprakelijk gehouden worden voor de niet-uitvoering van de contracten die afgesloten zijn via de toegang tot haar website, het niet beantwoorden van een vraag tot het bekomen van een bestek, contactname, of andere.

De gebruiker kan dus geen schadevergoeding eisen ten gevolge van de onderbreking, de opschorting of de wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7: Hyperlinks

De websites waarnaar de gebruikers van de website eventueel worden doorverwezen met behulp van hyperlinks, blijven de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites (of dat nu Facebook, Instagram, YouTube of een andere website van derden is). COSUCRA kan nooit in verband worden gebracht met deze hyperlinks, noch verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele feiten in dit verband.

COSUCRA wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die op deze websites zijn opgenomen of worden verspreid en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die er wordt uitgevoerd. De vennootschap is in feite enkel aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die op haar eigen website wordt uitgevoerd, zoals vermeld in het Beschermingsbeleid van persoonsgegevens.

Artikel 8: PERSOONSGEGEVENS

De op onze website gevraagde informatie, in het bijzonder ten behoeve van de registratie van de gebruiker op de account “Mijn Profiel” zowel via het tabblad « JOBS » als via de downloadzone (« Downloads ») is noodzakelijk en verplicht om toegang te krijgen tot bepaalde aan de gebruiker aangeboden diensten. In het bijzonder kan het e-mailadres door COSUCRA worden gebruikt voor de administratie en het beheer van de voorgestelde dienst.

De website verzekert de gebruiker dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden met eerbied voor de privacy in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 – de “GDPR“) die in werking getreden is op 25 mei 2018 en (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wat de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker betreft, verwijzen we u graag naar het Beschermingsbeleid van persoonsgegevens.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden vallen volledig en uitsluitend onder het Belgisch recht.

Voor alle geschillen in verband met de uitvoering of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het CEPANI-reglement, door een arbiter benoemd overeenkomstig dit reglement en zetelend in het arrondissement Henegouwen, afdeling Doornik.

Indien geen beroep wordt gedaan op arbitrage, valt elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Henegouwen, afdeling Doornik.

 

 

 

 

choose your language